Om Peab Marin

Peab Marin, tidigare Stockholm Hamnentreprenad är en av regionens ledande service- och underhållsföretag för hamnar och rederier i och invid vatten inom Stockholm- och Mälarregionen.

Vi har fem verksamhetsområden: sjö, anläggning, dyk och mekanik/stål.

Peab Marin är en verksamhet i Peab­koncernen. Vi utför uppdrag åt kunder som exempel:

  • kommuner
  • myndigheter
  • statliga verk
  • förvaltningar
  • rederier
  • större byggbolag
  • bostadsrättsföreningar
  • stiftelser

  • båtklubbar.

Affärsidé

Peab Marin är det självklara valet av servicebolag för sjönära tjänster inom sjö, mekanik, mark och anläggning. 

Vårt sätt att arbeta är tydligt, effektivt samt efterfrågat och skapar mervärde för dig som kund. För att vara framgångsrika gentemot våra kunder skall vi vara en säker och kompetent entreprenör som inger förtroende och som satsar på en kostnadseffektiv verksamhet.

Hänsyn till miljön skall ingå som en viktig del i vår verksamhet. För att vara framgångsrika gentemot personalen skall vi skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö, lönande och utvecklande arbetsuppgifter samt ett delegerat arbetssätt. Vi håller tider, kostnader och kvalitet och vi kan tillhandahålla våra tjänster med kort varsel.

Hållbart samhällsbyggande

Peabs strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att när det gäller hållbarhet fokuserar vi inte bara på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör - från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen, till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i.

Peabs definition av hållbart samhällsbyggande.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Peab har en företagspolicy (kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy) som visar de grundläggande värderingar som råder i företaget. Företagspolicyn uppfyller kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007.

Peabs kvalitet- miljö- och arbetsmiljöledningssystem ingår som en integrerad del i Peabs verksamhetsledningssystem Navet.
I verksamhetsledningssystemet finns processer, aktiviteter, arbetssätt beskrivna som svarar mot kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007.

Kvalitet

Inför varje projekt upprättas en projektspecifik projektplan med Peabs verksamhetsledningssystem som grund, samt hänsyn tagen till kundens krav, behov och förväntningar.

Peabs arbetssätt följs upp och förbättras bland annat genom god kommunikation såväl internt som externt, vid arbetsplanering och -beredning, genom uppföljning av synpunkter från kund, myndighet och övriga intressenter, genom uppföljning av avvikelser mot verksamhetsledningssystem, projektspecifikt arbetssätt, genom uppföljning av medarbetarnas förbättringsförslag, genom rond och med hjälp av interna revisioner i enlighet med revisionsplan och -program upprättad på årsbasis.

Miljö

Det strategiska miljöarbetet drivs och utvecklas nära produktionen som en integrerad del av Peabs verksamhet. För oss är väl etablerade rutiner och processer, medvetenhet om företagets påverkan och ett kontinuerligt utvecklingsarbete avgörande för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Peab Marin arbetar aktivt med produktval av bland annat kemikalier och material, avfall, fordon och maskiner.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet utgör en naturlig och självklar del i Peab med fokus på att förhindra arbetsskador, arbetssjukdomar och ohälsa. Vårt sätt att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor baseras på kraven i ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” och på våra interna ledningskrav. Detta beskrivs i vårt verksamhetsledningssystem.

Arbetsplatsens hälso- och arbetsmiljörisker identifieras, bearbetas och de riskreducerande åtgärderna dokumenteras. Underentreprenörers riskbedömningar med riskreducerande åtgärder tas fram och överlämnas till arbetsledningen på arbetsplatsen. Inför kritiska arbetsmoment genomförs dokumenterade arbetsberedningar där arbetsledning, skyddsombud och berörda yrkesarbetare deltar. All personal ges vid första tillfället på arbetsplatsen en arbetsplatsintroduktion avseende vilka hälso- och arbetsmiljörisker som kan förekomma och hur dessa ska reduceras.

Peab har väl utarbetade rutiner samt särskilt utbildade krissamordnare som har beredskap för att på ett snabbt och professionellt sätt kunna hantera tillbud och arbetsplatsolyckor. Vid olycka eller kris aktiveras omedelbart ett lokalt krisstöd som vid behov kan kalla på ytterligare resurser.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.