Färjeläge i Karlshamn

I Stillerydshamnen i Karlshamn, Blekinge anlägger Peab ett nytt färjeläge, RoRo3*. Projektet innehåller komplicerade grundläggningsarbeten med spont och pålning, sjöarbeten samt många betongarbeten både över och under vatten.

Viktigt nytt steg för affärshamnen Karlshamn

Hamnutbyggnaden är en viktig länk för tillväxten av godsflödena i godsstråken mot öst, hamnen och färjeterminalen ingår i godsståken mellan Sverige/Norge och de nya marknaderna i Baltikum, Östeuropa och vidare mot Asien. Den kompletterar Trafikverkets satsning på Sydostlänken - den delvis felande järnvägssträckan från Södra Stambanan via Älmhult-Olofström till Karlshamn - och öppnar för ett effektivare och fortsatt ökat godsflöde via Karlshamn.

Arbeten i entreprenaden

Beställare är Karlshamns Hamn AB och i projektet ingår att anlägga ett nytt färjeläge på östra sidan av befintlig kaj 101 samt att fördjupa och bredda västra hamnbassängen. Utöver detta ska bottenförlagda erosionsskydd anläggas och muddermassor tas om hand från arbeten inom hamnområdet. Vi ska också utföra schaktning, spontning och sprängning. I projektet samarbetar vi med våra kollegor inom infra, lokal marknad i syd och Peab Grundläggning.

* Ro-ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor.

Omfattning
Nytt färjeläge
Utförandetid
Juni 2020 - augusti 2021
Entreprenadsumma
150 Mkr
Kund
Karlshamns Hamn AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: