Tvärkajen, Västerås

Entreprenaden avser stabilitetshöjande åtgärder av befintligt hamnplan direkt innanför befintlig kaj, Tvärkajen, genom uppförande av två nya påldäck. Hela det västra hamnplanet inom Västerås hamn har utförts genom utfyllnader från ursprunglig sjöbotten. Stora sättningar har uppkommit innanför kajerna och den tillåtna belastningen bakom kajen är idag satt till 0 ton/m².

Hamnverksamheten längs Tvärkajen är idag koncentrerad till mitten på kajen där ett tidigare påldäck har utförts. De två nya påldäcken skall möjliggöra att hamnverksamhet kan bedrivas längs hela Tvärkajen.

Den totala ytan för påldäcken uppgår till ca 5 100 m². Grundläggningen utgörs av både slagna betongpålar och stårlrörspålar samt borrade stålrörspålar. Antalet pålar uppgår totalt till ca 460 st pålar varav ca 200 st utgörs av borrade eller slagna stålrörspålar, D220x12,5. Djupet till fast botten från nuvarande marknivå varierar från ca 28 till 36 m. Själva påldäcket gjuts från nivå ca +1,0 och har tjockleken 650 mm längs pålrader och 400 mm däremellan.

Omfattning
Påldäck
Utförandetid
2019 - 2020
Entreprenadsumma
47 Mkr
Kund
Västerås hamn
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: