Slussholmen i Åkers kanal rustas

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om sluss, reglerdamm och fiskvandringsled på Slussholmen i Åkers kanal. Utöver restauration kommer gångpassager, bryggor och sittytor förbättras.

Slussholmen ska locka fler besökare, så väl vattenvägen som landvägen, och behöver nu anpassas och rustas upp. Gångbroarna ska breddas och nya bryggor kommer att anläggas. Reglerdammen vid Slussholmen styrs idag manuellt men kommer att få automatiserad styrning. För att göra lucköppningen säkrare kommer luckorna att öppnas nedåt istället för som det ser ut idag att de öppnas uppåt.

Uppdraget innefattar bland annat; röjningsarbeten, schaktning under vattnet, installation av stödkonstruktion i form av en spont tvärs över hela kanalen. Till hösten påbörjas arbetet med nytt dämme och ny fiskvandringsled, och till våren kommer slussportarna renoveras, nya bryggor, finplanering och belysning.

Länk till Österåkers hemsida för projektet: https://www.osteraker.se/slussholmen

Dela det här på: