Tryckavloppsledning Riddarfjärden

Sjöförläggning av två stycken 1000 PE på en sträcka av 630 meter tvärs över Riddarfjärden. Schakt och förläggning av två stycken 1000 PE tryckspilledningar på totalt cirka 265 meter på Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Arbetet korsar intilliggande vägbanor och innebär öppning av kaj på båda sidor. Förläggning av 50 meter 200 PP spillvattenledning samt 45 meter 160 PE vattenledning.

Rivning av befintlig tryckspillvattenledning 1000 stål cirka 25 meter. Delar av arbetet innebär trafikomläggningar av Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Pumpstationen Kungsholms hamnplan pumpar avloppsvatten från större delar av Kungsholmen samt Essingeöarna över till Södermalm där det släpps i en avloppstunnel. Pumpstationen är Stockholm Vatten och Avfalls näst största pumpstation och därför en viktig länk i distributionskedjan av innerstadens avloppsvatten.

Pumpstationens befintliga tryckledning som ligger under Riddarfjärden lades 1962. Skälet till att lägga två nya tryckavloppsledningar är dels på grund av redundans, alltså för att kunna utföra underhåll på ledning utan att stänga av stationen med större bräddning som följd, men också av rent säkerhetsmässiga skäl då ett haveri på en ledning skulle kunna resultera i långa avstängningstider med oacceptabla bräddmängder som följd.

Dela det här på: